مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1358

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1354

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه: 1349

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1347

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1351

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1256

  شناسه پروژه: 1256 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق قدرت نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی ار...
 • شناسه پروژه : 1241

  شناسه پروژه: 1241 نوع سفارش: پروپوزال + پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق-گرایش الکترونیک قدرت نوع دانشگا...
 • شناسه پروژه : 1239

  شناسه پروژه: 1239 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: روانشناسی نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی...
 • شناسه پروژه : 1234

  شناسه پروژه: 1234 نوع سفارش: پروپوزال + پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي...
 • شناسه پروژه : 1235

  شناسه پروژه: 1235 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: شیمي نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: ارشد نر...
 • شناسه پروژه : 1238

  شناسه پروژه: 1238 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: IT نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ا...
 • شناسه پروژه : 1237

  شناسه پروژه: 1237 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسي صنايع غذايي نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي:...
 • شناسه پروژه : 1236

  شناسه پروژه: 1236 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1233

  شناسه پروژه: 1233 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی عمران نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: دکتری نرم افزار...
 • شناسه پروژه : 1231

    شناسه پروژه: 1231 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک نوع دانشگاه: مقطع تحصيل...
 • شناسه پروژه : 1226

  شناسه پروژه: 1226 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر نرم افزار نوع دانشگاه: مقطع تحصيلي: ک...
 • شناسه پروژه : 1223

  شناسه پروژه: 1223 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: کامپیوتر نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ا...
 • شناسه پروژه : 1218

  شناسه پروژه: 1218 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1216

  شناسه پروژه: 1216 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه : 1211

  شناسه پروژه: 1211 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: برق کنترل نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ...
 • شناسه پروژه : 1207

  شناسه پروژه: 1207 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: عمران سازه نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه : 1201

  شناسه پروژه: 1201 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: روانشناسی کودکان استثنایی نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصي...
 • شناسه پروژه : 1187

  شناسه پروژه: 1187 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد ...
 • شناسه پروژه : 1186

  شناسه پروژه: 1186 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: معماری کامپیوتر نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1177

  شناسه پروژه: 1177 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت mba استراتژی نوع دانشگاه: سایر...
 • شناسه پروژه : 1153

  شناسه پروژه: 1153 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی نفت نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناس...
 • شناسه پروژه : 1152

  شناسه پروژه: 1152 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: برق-الکترونیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1144

  شناسه پروژه: 1144 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: نرم افزار نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی نرم...
 • شناسه پروژه : 1143

  شناسه پروژه: 1143 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک جامدات نوع دانشگاه: آزاد مقطع ...
 • شناسه پروژه : 1106

  شناسه پروژه مهندسی برق: 1106 نوع سفارش: تحقیق – پروژه مهندسی برق رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی برق – ...
 • شناسه پروژه : 1095

  شناسه پروژه مهندسی مکانیک: 1095 نوع سفارش: پروژه مهندسی مکانیک شبیه سازی نرم افزاری رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکان...
 • شناسه پروژه : 1100

  شناسه پروژه مهندسی برق: 1100 نوع سفارش: پروژه برق – پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی برق نوع دا...
 • شناسه پروژه : 1099

  شناسه پروژه ساخت و تولید : 1099 نوع سفارش: پروژه دانشجویی ساخت و تولید رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی مکانیک گرایش...
 • شناسه پروژه : 1098

  شناسه پروژه: 1098 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد ...
 • شناسه پروژه : 1092

  شناسه پروژه: 1092 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصي...
 • شناسه پروژه : 1090

  شناسه پروژه: 1090 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصي...
 • شناسه پروژه : 1085

  شناسه پروژه: 1085 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی نوع دانشگاه: آزاد م...
 • شناسه پروژه: 1082

  شناسه پروژه: 1082 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک،کنترل و ارتعشات) نوع د...
 • شناسه پروژه : 1079

  شناسه پروژه: 1079 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: امنیت شبکه نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناس...
 • شناسه پروژه : 1074

  شناسه پروژه: 1074 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات میدان نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1066

  شناسه پروژه: 1066 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات میدان نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1059

  شناسه پروژه: 1059 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم افزا...
 • شناسه پروژه :1056

  شناسه پروژه: 1056 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات نوری نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه :1055

  شناسه پروژه: 1055 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر _نرم افزار نوع دانشگاه: سایر ...
 • شناسه پروژه : 1054

  شناسه پروژه: 1054 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: عمران نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی نرم ا...
 • شناسه پروژه: 1053

  شناسه پروژه مهندسی مکانیک:  1053 نوع سفارش: پروژه مهندسی مکانیک تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مک...
 • شناسه پروژه :1034

  شناسه پروژه: 1034 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق قدرت نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه :1032

  شناسه پروژه: 1032 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک جامدات نوع دانشگاه: سایر مقطع ...
 • شناسه پروژه :1024

  شناسه پروژه: 1024 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تأمین نوع دانشگاه: سراس...
 • شناسه پروژه:1019

  شناسه پروژه: 1019 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق-الکترونیک نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي:...
 • شناسه پروژه : 1016

  شناسه پروژه: 1016 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نوع دانشگاه: سایر مقطع ت...
 • شناسه پروژه :996

  شناسه پروژه: 996 نوع سفارش: مقاله ژورنال رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحص...
 • شناسه پروژه:993

  شناسه پروژه برق مخابرات: 993 نوع سفارش: پروژه دانشجویی- پروژه برق مخابرات رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق- مخابرات س...
 • شناسه پروژه :953

  شناسه پروژه: 953 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: کامپیوتر/شبکه نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه: 940

  شناسه پروژه: 940 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک سیالات نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناس...