مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1358

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1347

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1351

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1238

  شناسه پروژه: 1238 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: IT نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ا...
 • شناسه پروژه : 1226

  شناسه پروژه: 1226 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر نرم افزار نوع دانشگاه: مقطع تحصيلي: ک...
 • شناسه پروژه : 1223

  شناسه پروژه: 1223 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: کامپیوتر نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ا...
 • شناسه پروژه : 1186

  شناسه پروژه: 1186 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: معماری کامپیوتر نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1144

  شناسه پروژه: 1144 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: نرم افزار نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی نرم...
 • شناسه پروژه : 1079

  شناسه پروژه: 1079 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: امنیت شبکه نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناس...
 • شناسه پروژه :1055

  شناسه پروژه: 1055 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر _نرم افزار نوع دانشگاه: سایر ...
 • شناسه پروژه : 1016

  شناسه پروژه: 1016 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نوع دانشگاه: سایر مقطع ت...
 • شناسه پروژه :953

  شناسه پروژه: 953 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: کامپیوتر/شبکه نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...