مرتب سازی بر اساس: جهت :
  • شناسه پروژه : 1235

    شناسه پروژه: 1235 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: شیمي نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: ارشد نر...
  • شناسه پروژه : 1237

    شناسه پروژه: 1237 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسي صنايع غذايي نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي:...
  • شناسه پروژه : 1153

    شناسه پروژه: 1153 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی نفت نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناس...