مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1256

  شناسه پروژه: 1256 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق قدرت نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی ار...
 • شناسه پروژه : 1241

  شناسه پروژه: 1241 نوع سفارش: پروپوزال + پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق-گرایش الکترونیک قدرت نوع دانشگا...
 • شناسه پروژه : 1234

  شناسه پروژه: 1234 نوع سفارش: پروپوزال + پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي...
 • شناسه پروژه : 1216

  شناسه پروژه: 1216 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه : 1211

  شناسه پروژه: 1211 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: برق کنترل نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم ...
 • شناسه پروژه : 1187

  شناسه پروژه: 1187 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد ...
 • شناسه پروژه : 1152

  شناسه پروژه: 1152 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: برق-الکترونیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1106

  شناسه پروژه مهندسی برق: 1106 نوع سفارش: تحقیق – پروژه مهندسی برق رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی برق – ...
 • شناسه پروژه : 1100

  شناسه پروژه مهندسی برق: 1100 نوع سفارش: پروژه برق – پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی برق نوع دا...
 • شناسه پروژه : 1098

  شناسه پروژه: 1098 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: برق نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد ...
 • شناسه پروژه : 1074

  شناسه پروژه: 1074 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات میدان نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1066

  شناسه پروژه: 1066 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات میدان نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشنا...
 • شناسه پروژه : 1059

  شناسه پروژه: 1059 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم افزا...
 • شناسه پروژه :1056

  شناسه پروژه: 1056 نوع سفارش: سایر رشته و گرايش تحصيلي: مخابرات نوری نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم...
 • شناسه پروژه :1034

  شناسه پروژه: 1034 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق قدرت نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه:1019

  شناسه پروژه: 1019 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق-الکترونیک نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصيلي:...
 • شناسه پروژه:993

  شناسه پروژه برق مخابرات: 993 نوع سفارش: پروژه دانشجویی- پروژه برق مخابرات رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی برق- مخابرات س...