مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1239

  شناسه پروژه: 1239 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: روانشناسی نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی...
 • شناسه پروژه : 1201

  شناسه پروژه: 1201 نوع سفارش: پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: روانشناسی کودکان استثنایی نوع دانشگاه: آزاد مقطع تحصي...
 • شناسه پروژه : 1177

  شناسه پروژه: 1177 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت mba استراتژی نوع دانشگاه: سایر...
 • شناسه پروژه : 1092

  شناسه پروژه: 1092 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصي...
 • شناسه پروژه : 1090

  شناسه پروژه: 1090 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصي...