شناسه پروژه : 1016

شناسه پروژه:
1016
نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

نوع دانشگاه:
سایر

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:
پایتون-جوپیتر

شرح کامل پروژه:
سلام
یک دیتاست دارم که باید یک سری روش های لیرنینگ را اجرا کرد و میزان دقت را با معیارهای مختلف در خروجی چاپ کند.و در نهایت از روش هایی برای کاهش ویژگی استفاده کرد تا دقت افزایش یابد.
لطفا اگر در یادگیری ماشین و پایتون تخصص داریدپروژه را پذیرش کنید.یک کار کامل و باتوضیحات می خواهم نه یک کارنیمه تمام. متن توضیح را به دقت بررسی کنید و اگر تمامی موارد را به خصوص روش های مبتنی بر فیلتر را قادر به کدنویسی هستید کار را قبول کنید.زمان زیادی هم برای تحویل کار ندارم.
تمرین مربوط به درس یادگیری ماشین است.حتما در محیط جوپیتر کدنویسی شود. رکوردهای از جملات داریم که برچسب مثبت یا منفی دارند. هدف این تمرین افزایش دقت تشخیص جملات مثبت با استفاده از کاهش ویژگی است. به خصوص انتخاب ویژگی با استفاده از ترکیب روش های مبتنی بر فیلترکه در متن توضیحات است.
(مثل Information gainوGini indexو Odd ratioوCorrelation coefficientوDistinguishing feature selector ).
و بعد اندازه گیری دقت با معیارهای ارزیابی مختلف(مثل ریکال،پرسیژن،وموارد موجود در جدول) و روش های لیرنینگ که در متن تمرین هست و کامل کردن جداول جمع بندی در متن تمرین. در متن توضیح 6 تمرین هایلایت شده(تمرین3-تمرین4-تمرین5-تمرین6-تمرین7-تمرین8) که همان ها را باید کدنویسی کنید (به همراه کامنت و توضیحات)و بقیه موارد را خودم انجام می دهم.توضیحات آخر که مربوط به شیوه ارزشیابی استاد در فایل توضیح تمرین است را در نظر بگیرید و اگر به موقع و کامل می توانید انجام دهید پروژه رو قبول کنید.

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
8مهر

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: